İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1110 / 3511
Kurumsal E-Posta cerdemci  siirt.edu.tr
E-Posta cemerdemci  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme11.06.2022 11:05:14

Prof.Dr. CEMALETTİN ERDEMCİ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Cemalettin ERDEMCİ

2. Doğum Tarihi          : 01.01. 1969

3. Unvanı                    : Profesör

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri/ Kelam

Yüzüncüyıl Üniversitesi VAN

1996

Doktora

Temel İslam Bilimleri/ Kelam

 Ankara Üniversitesi /ANKARA

2002

 

5. Akademik Unvanlar

 

Arş. Gör. Dr.    :                      2002-2007

Doçentlik Tarihi                        :2008-2013

Profesörlük Tarihi                    :2013-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   Reyhan Bağatur,(2008). Fahreddin er-Râzî’de İnsan Fiilleri ve Kader, Yüksek Lisans Tezi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

            2.   Ragıp Kaplan,(2012). Zemahşerî’nin Kelâmi Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

                3. M.Mustafa Sancar, (2014), İmamu'l Harameyn el- Cüveynî'nin Değişim Geçirdiği Kelamî Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

                4. Nurullah Kiraz, (2016), Gazalî'nin Batinilik Eleştirisi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

6.2. Doktora Tezleri

            1.   Metin Yıldız, (2015), İbn Metteveyh'in Kozmoloji Anlayışı, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

            2. Ahmet Bardak, (2016),  Taftazanî'nin Kozmoloji Anlayışı, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Erdemci, C., (2009) Seyfuddin el- ÂmidîdeHaberin Epistemolojik Değeri, UluslararasıSeyfuddin Âmidî Sempozyumu, (Şarkiyat Araştırmaları Derneği, 24-26 ekim 2008, Diyarbakır). ss.193-209. Ensar Yayınları, 2009 İstanbul.

2.       Erdemci,C.,(2010).Abbasi Saraylarında Yapılan Münazara Meclisleri Ve İslam DüşüncesininGelişimine Katkısı, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu,Çorum Belediye Başkanlığı, 9-11 Ekim 2009 Çorum, Ankara Okulu Yayınları, ss227-237

3.       Erdemci,C., (2012). Kelamcıların Dini Metinleri Okuma Biçimi, Uluslararası Dini veFelsefi Metinleri Yeniden Okuma Sempozyumu,  İstanbul, ss 975-1001.

4.       Erdemci,C., (2012). Medreselerde Kelam Eğitimi ve Sosyal hayat Yansımaları, UluslarArası Medreselerde Eğitim ve Medrese Geleneği Sempozyumu (BasımAşamasında),  Muş.

5.       Erdemci,C., (2004). Kelam İlminde Akıl Ve Naklin Etkinliği Problemi,  Kelam İlminin Yeniden İnşasında GeleneğinRolü Sempozyumu , ss.329-344, Elazığ.

6.       Erdemci, C., (2011). Kader Hidayet- dalalet Ecel ve Rızık, İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye Bağlamında Kader Meselesi, EnsarYayınları, İstanbul, ss 263-285

7.        Erdemci,C., (2012). MihneOlayının Kelam İlmine Etkisi, Mihne Hadisesinin İslami İlimlere EtkisiÇalıştayı, , Ankara Okulu Yayınları, İstanbul. 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       Erdemci, C. (2007). Kelam Kozmolojisine Giriş, Araştırma Yayınları, Ankara.

2.       Erdemci,C. (2009). Kelâm İlmine Giriş, DemYayınları, İstanbul.

3.       Erdemci, C. (2000). Tarih Felsefe Siyaset ÜzerineKonuşmalar (Yasin Aktay ilebirlikte Muhammed Arkoundan çeviri) Vadi Yayınları, Ankara.

4.       Erdemci, C. (2002). Felsefenin Temel İlkeleriMakâsidul-Felâsife- (GazzalidenÇeviri), Vadi Yayınları,  Ankara.

5.       Erdemci, C. (2009).Ahlâk -el-Ahlâk ves-siyer fimüdâvâtin-nüfûs-  (Hasan Hüseyin Bircan ile birlikte İbnHazmdan çeviri), Bilge Adam yayınları, Van.

6.       Erdemci, C.(2010). Kelam İlmine Giriş,  Cağfer Karadaş Editörlüğünde  İlahiyat Ön Lisan Kitabı( 5. ve 6. Üniteler),Anadolu Açık Öğretim Yayınları Eskişehir.

7.       Erdemci,C. (2011). İslam İnanç Esasları, Prof. Dr. İlyas Çelebi Editörlüğünde İlahiyat ÖnLisans ( 13. Ünite), Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,Erzurum.

8.       Erdemci, C. (2012). Kelam İlmine Giriş, Prof. Dr. İlyas Çelebi Editörlüğünde İlahiyat Ön Lisans ( 3. Ünite), Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Erdemci, C. - Aktay Y., (2000). Muhammed ArkoununOtantiklik Siyaseti  (Yasin Aktay ilebirlikte) Tarih Felsefe Siyaset Üzerine, Konuşmalar, (MuhammedArkoundan Çeviri),  adlı kitabın içinde,Vadi Yayınları, Ankara, ss. 173-194.

2.       Erdemci, C. (2006). Kelamİlminde Haberin Epistemolojik Değeri, Dinbilimleri Akademik AraştırmaDergisi (www.dinbilimleri.com), cilt:VI, sayı:1, s.153-176.

3.       Erdemci,C.(2006). İlk Dönem (Hicri I. Asır) Kader Tartışmaları : Ömer b. Abdülaziz-Ğaylân ed- Dımaşkî Tezkire Dergisi,  sayı: 43-44, ss. 194-219.

4.       Erdemci, C. (2006). Proclusun Alemin Kıdemineİlişkin Delilleri Üzerine, HÜİFD cilt:5,sayı: 9, ss. 153-170.

5.       Erdemci, C. (2006). İslam Kelamında Nassı AnlamaSorunu ve Aşırı Yorum, İslami İlimlerDergisi,    cilt:1, sayı: 2, ss. 7-18(2006).

6.       Erdemci,C., (2008). Ehl-i Sünnet Ekolünün Oluşumu ve Misyonu Üzerine Bilge Adamlar Dergisi,Van,ss.7-13

7.       Erdemci, C. (2009).  İbn Metteveyeh veet-Tezkire fi Ahkâmil- Cevâhir vel-Araz Adlı esri Üzerine, İslamîİlimler Dergisi, c.I, sayı: 2, ss. 7-38, Çorum.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

1.       Erdemci, C., (2002). FelsefeMirasımız Nasıl Katlediliyor, TezkireDergisi, sayı:24, ss.158-165

2.       Erdemci,C.,(2003).  Türkçede Siyasal İlahiyat Üzerine, Tezkire Dergisi sayı:31-32, ss. 211-219.

3.       Erdemci, C.,(2003). Ezeli Hikmet ve Dinler, İslâmiyât Dergisi,cilt: 7, sayı: 1, ss.193-198 ( 2004)

4.       Erdemci, C., (2003). Mutezile ve Hadis, Marife Dergisi,  Yıl: 3, sayı: 3, , ss. 417-422 (2003)

5.       Erdemci, C.,(2004). Alemin Hudûsuna İlişkin Yahya En-Nahvî ile Kelamcıların DelillerininKarşılaştırılması, (İbn Hammardan çeviri) KADER Yıl :2, sayı: 2, ss. 155-164, (2004)

 

8.Projeler

            1.   İslam Öncesi Araplarda Nübüvvet

            2.  

 

9.İdari Görevler

            1.  

İlahiyat Fakültesi

Bölüm_Başkanı 

Temel İslam Bilimleri

 

            2.  

İlahiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi

            3.

Siirt Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. İslami İlimler Dergisi  (Yayın Kurulu Üyesi)

            2. Şarkiyat Araştırmaları Dergisi (Danışma KuruluÜyesi)

                3. Milel veNihal Dergisi (Danışma Kurulu Üyesi)

                4. Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Lisans:

1.İslam İnanç Esasları

2. Sistematik Kelam I

 

 

2

 

4

x

 

120

 

112

İlkbahar

 Lisans

Sistematik Kelam II

Kelam tarihi

Y. Lisans

 Mutezile Kelamı

 Klasik Kelam Metinleri

 

2

3

 

 

3

 

3

 

 

112

 

120

 

4

 

4

 

2017-2018

Güz

Lisans:

1.İslam İnanç Esasları

2. Sistematik Kelam I

Y. Lisans

1 Mutezile Kelamı

2. Ehl-i Sünnet kelamı

 

 

2

 

4

 

 

3

 

 

3

 

 

 

118

120

 

 

7

 

7

İlkbahar

Lisans

Sistematik Kelam II

Kelam tarihi

Y. Lisans

  Ehl-i Sünnet Kelamı

 

 

 

 

104

 

115

 

5

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
AKADEMİK ÜNVANLAR

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1994-1996

Ar.Gör.  

 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1996-2002

Dr. Ar. Gör

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2002-2007

Doç. Dr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2008-2013

Prof. Dr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2013

Prof. Dr.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-

 

DİĞER YAYINLAR

1 Makale

Erdemci, C. - Aktay Y., (2000). “Muhammed Arkoun’unOtantiklik Siyaseti”  (Yasin Aktay ilebirlikte) Tarih Felsefe Siyaset Üzerine, Konuşmalar, (MuhammedArkoun’dan Çeviri),  adlı kitabın içinde,Vadi Yayınları, Ankara, ss. 173-194.

 

Erdemci,C., (2008). “Ehl-i Sünnet Ekolünün Oluşumu ve Misyonu Üzerine” Bilge Adamlar Dergisi, Van,ss.7-13

 

 

2.Değini/Eleştiri

 

 Erdemci, C., (2002). FelsefeMirasımız Nasıl Katlediliyor, TezkireDergisi, sayı:24, ss.158-165.

 

Erdemci,C.,(2003).  Türkçe’de Siyasal İlahiyat Üzerine, Tezkire Dergisi sayı:31-32, ss. 211-219.

 

3. Kitap Tanıtımı

 

 Erdemci, C.,(2003). Ezeli Hikmet ve Dinler, İslâmiyâtDergisi, cilt: 7, sayı: 1, ss.193-198 ( 2004)

 

Erdemci, C., (2003). Mutezile ve Hadis, Marife Dergisi,  Yıl: 3, sayı: 3, , ss. 417-422 (2003)

 

 

4.Çeviri/Makale

 

 Erdemci, C.,(2004). Alemin Hudûsuna İlişkin Yahya En-Nahvî ile Kelamcıların DelillerininKarşılaştırılması, (İbn Hammar’dan çeviri) KADERYıl :2, sayı: 2, ss. 155-164, (2004).

KİTAPLAR

Erdemci, C. (2007). Kelam Kozmolojisine Giriş, Araştırma Yayınları, Ankara.

Erdemci,C. (2009). Kelâm İlmine Giriş, DemYayınları, İstanbul.

Erdemci, C. (2000). Tarih Felsefe Siyaset ÜzerineKonuşmalar (Yasin Aktay ilebirlikte Muhammed Arkoun’dan çeviri) Vadi Yayınları, Ankara.

 

Erdemci, C. (2002). Felsefenin Temel İlkeleri–Makâsidu’l-Felâsife- (Gazzali’denÇeviri), Vadi Yayınları,  Ankara.

 

Erdemci, C. (2009).Ahlâk -el-Ahlâk ve’s-siyer fimüdâvâti’n-nüfûs-  (Hasan Hüseyin Bircan ile birlikte İbnHazm’dan çeviri), Bilge Adam yayınları, Van.

 

Erdemci, C.(2010). Kelam İlmine Giriş,  Cağfer Karadaş Editörlüğünde  İlahiyat Ön Lisan Kitabı( 5. ve 6. Üniteler),Anadolu Açık Öğretim Yayınları Eskişehir.

 

 Erdemci,C. (2011). İslam İnanç Esasları, Prof. Dr. İlyas Çelebi Editörlüğünde İlahiyat ÖnLisans ( 13. Ünite), Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,Erzurum.

 

Erdemci, C. (2012). Kelam İlmine Giriş, Prof. Dr. İlyasÇelebi Editörlüğünde İlahiyat Ön Lisans ( 3. Ünite), Atatürk Üniversitesi AçıkÖğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.

MAKALELER

UlusalHakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  Erdemci, C. (2006). Kelamİlminde Haberin Epistemolojik Değeri, Dinbilimleri Akademik AraştırmaDergisi (www.dinbilimleri.com), cilt:VI, sayı:1, s.153-176.cİL SAYI:1 YIL:2006)CİLT: VI SAYI:1 YIL:2006)

 Erdemci,C.(2006). İlk Dönem (Hicri I. Asır) Kader Tartışmaları : Ömer b. Abdülaziz-Ğaylân ed- Dımaşkî Tezkire Dergisi,  sayı: 43-44, ss. 194-219.

 

Erdemci, C. (2006). Proclus’un Alemin Kıdemineİlişkin Delilleri Üzerine, HÜİFD cilt:5,sayı: 9, ss. 153-170.

 

Erdemci, C. (2006). İslam Kelamında Nassı AnlamaSorunu ve Aşırı Yorum, İslami İlimlerDergisi,    cilt:1, sayı: 2, ss. 7-18(2006).

 

Erdemci, C. (2009).  İbn Metteveyeh ve‘et-Tezkire fi Ahkâmi’l- Cevâhir ve’l-A’raz’ Adlı esri Üzerine, İslamîİlimler Dergisi, c.I, sayı: 2, ss. 7-38, Çorum.

 

Erdemci,C. (2011).Kelam İlminde Vahiy, Milel ve Nihal Dergisi, cilt:8.Sayı:1ss119-142,  İstanbul.

 

 

 

Erdemci, C. (2012. Selçuklu Siyasetinin Eş’ariliğin Sistemleşmesindeki Rolü, İslamiİlimler Dergisi, c.VII,Sayı:2 ss 7-32, Çorum, 2012.

 

 

.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında(Proceeedins) Basılan Bildiriler

 Erdemci, C., (2009) Seyfuddin el- Âmidî’deHaberin Epistemolojik Değeri, UluslararasıSeyfuddin Âmidî Sempozyumu, (Şarkiyat Araştırmaları Derneği, 24-26 ekim 2008, Diyarbakır). ss.193-209. Ensar Yayınları, 2009 İstanbul.

Erdemci,C.,(2010).Abbasi Saraylarında Yapılan Münazara Meclisleri Ve İslam DüşüncesininGelişimine Katkısı, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu,Çorum Belediye Başkanlığı, 9-11 Ekim 2009 Çorum, Ankara Okulu Yayınları, ss227-237

 

Erdemci,C., (2012). Kelamcıların Dini Metinleri Okuma Biçimi, Uluslararası Dini veFelsefi Metinleri Yeniden Okuma Sempozyumu,  İstanbul, ss 975-1001.

 

Erdemci,C., (2012). Medreselerde Kelam Eğitimi ve Sosyal hayat Yansımaları, UluslarArası Medreselerde Eğitim ve Medrese Geleneği Sempozyumu (BasımAşamasında),  Muş.

 

UlusalBilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Erdemci,C., (2004). Kelam İlminde Akıl Ve Naklin Etkinliği Problemi,  Kelam İlminin Yeniden İnşasında GeleneğinRolü Sempozyumu , ss.329-344, Elazığ.

 Erdemci, C., (2011). Kader Hidayet- dalalet Ecel ve Rızık, İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye Bağlamında Kader Meselesi, EnsarYayınları, İstanbul, ss 263-285

Erdemci,C., (2012). MihneOlayının Kelam İlmine Etkisi, Mihne Hadisesinin İslami İlimlere EtkisiÇalıştayı, , Ankara Okulu Yayınları, İstanbul.